Showing 1–32 of 44 results

ถาดฟอยล์ 3203P พร้อมฝา 20 ชิ้น

47.00 ฿
ถาดฟอยล์ 3203P พร้อมฝาจำนวน 20 ชิ้นขอบนอก 90 mm. ขอบใน    80 mm. ความสูง   20 mm. ฐาน          65 mm. ปริมาตร   80 ml

ถาดฟอยล์ 3206P พร้อมฝา 20 ชิ้น

60.00 ฿
ถาดฟอยล์ 3206P พร้อมฝาจำนวน 20 ชิ้นขอบนอก 110 mm. ขอบใน     98 mm. ความสูง    22 mm. ฐาน          69 mm. ปริมาตร   105 ml. 

ถาดฟอยล์ 3282P พร้อมฝา 10 ชิ้น

63.00 ฿
ถาดฟอยล์ 3282P พร้อมฝาจำนวน 10 ชิ้นขอบนอก 166 mm. ขอบใน    156 mm. ความสูง    26 mm. ฐาน          147 mm. ปริมาตร   450 ml.

ถาดฟอยล์ 3381P พร้อมฝา 10 ชิ้น

65.00 ฿
ถาดฟอยล์ 3381P พร้อมฝาจำนวน 10 ชิ้นขอบนอก 146 mm. ขอบใน    130 mm. ความสูง    38 mm. ฐาน          110 mm. ปริมาตร   400 ml.

ถาดฟอยล์ 3403P พร้อมฝา 10 ชิ้น

35.00 ฿
ถาดฟอยล์ 3403P พร้อมฝาจำนวน 10 ชิ้นขอบนอก  90 mm. ขอบใน     75 mm. ความสูง   37 mm. ฐาน          58 mm. ปริมาตร   130 ml.

ถาดฟอยล์ 3427P พร้อมฝา 5 ชิ้น

55.00 ฿
ถาดฟอยล์ 3427P พร้อมฝาจำนวน 5 ชิ้นขอบนอก 176 mm. ขอบใน    167 mm. ความสูง    46 mm. ฐาน          134 mm. ปริมาตร   700 ml.

ถาดฟอยล์ 3482P พร้อมฝา 10 ชิ้น

69.00 ฿
ถาดฟอยล์ 3482P พร้อมฝาจำนวน 10 ชิ้นขอบนอก 152 mm. ขอบใน    140 mm. ความสูง    46 mm. ฐาน          124 mm. ปริมาตร   440 ml.

ถาดฟอยล์ 4330 P พร้อมฝา 10 ชิ้น

40.00 ฿
ถาดฟอยล์ 4330 P พร้อมฝาจำนวน  10 ชิ้นขอบนอก  80 x 70 mm. ขอบใน      70 x 60 mm. ความสูง             32  mm. ฐาน          58 x 58 mm. ปริมาตร           119 ml.

ถาดฟอยล์ 4369 P พร้อมฝา 5 ชิ้น

45.00 ฿
ถาดฟอยล์ 4369 P พร้อมฝาจำนวน  5 ชิ้นขอบนอก 132 x 172 mm. ขอบใน    115 x 155 mm. ความสูง              36 mm. ฐาน          95 x 135 mm. ปริมาตร            450 ml.

ถาดฟอยล์ 4423 P พร้อมฝา 5 ชิ้น

55.00 ฿
ถาดฟอยล์ 4423 P พร้อมฝาจำนวน  5 ชิ้นขอบนอก 184 x 106 mm. ขอบใน       174 x 96 mm. ความสูง               37  mm. ฐาน            154 x 76 mm. ปริมาตร              560 ml.

ถาดฟอยล์ 4432 P พร้อมฝา 10 ชิ้น

60.00 ฿
ถาดฟอยล์ 4432 P พร้อมฝาจำนวน  10 ชิ้นขอบนอก    85 x 135 mm. ขอบใน       120 x 68 mm. ความสูง               40  mm. ฐาน            55 x 103 mm. ปริมาตร              320 ml.

ถาดฟอยล์ 4438 P พร้อมฝา 5 ชิ้น

45.00 ฿
ถาดฟอยล์ 4438 P พร้อมฝาจำนวน  5 ชิ้นขอบนอก    176 mm. ขอบใน       158 mm. ความสูง       18  mm. ฐาน            128 mm. ปริมาตร      220 ml.

ถาดฟอยล์ 4484 P พร้อมฝา 5 ชิ้น

75.00 ฿
ถาดฟอยล์ 4484 P พร้อมฝาจำนวน  5 ชิ้นขอบนอก 207 x 207 mm. ขอบใน     190 x 190 mm. ความสูง               45  mm. ฐาน          167 x 167 mm. ปริมาตร            1370 ml.

ถาดฟอยล์ 4571 P พร้อมฝา 5 ชิ้น

45.00 ฿
ถาดฟอยล์ 4571 P พร้อมฝาจำนวน 5 ชิ้นขอบนอก   92 x 172 mm. ขอบใน      80 x 160 mm. ความสูง               56  mm. ฐาน           60 x 140 mm. ปริมาตร              500 ml.

ถาดฟอยล์ 4572 P พร้อมฝา 5 ชิ้น

60.00 ฿
ถาดฟอยล์ 4572 P พร้อมฝาจำนวน  5 ชิ้นขอบนอก  115 x 220 mm. ขอบใน       201 x 96 mm. ความสูง               61  mm. ฐาน            184 x 79 mm. ปริมาตร              700 ml. 

ถาดฟอยล์ 4573 P พร้อมฝา 5 ชิ้น

55.00 ฿
ถาดฟอยล์ 4573 P พร้อมฝาจำนวน  5 ชิ้นขอบนอก 108 x 199 mm. ขอบใน       183 x 92 mm. ความสูง               56  mm. ฐาน            157 x 65 mm. ปริมาตร              700 ml.

ถาดฟอยล์ 4618 P พร้อมฝา 10 ชิ้น

45.00 ฿
ถาดฟอยล์ 4618 P พร้อมฝาจำนวน 10 ชิ้นขอบนอก   70 x 100 mm. ขอบใน         64 x 94 mm. ความสูง               35  mm. ฐาน              54 x 84 mm. ปริมาตร              170 ml.

ถาดฟอยล์ 6301 P พร้อมฝา 10 ชิ้น

55.00 ฿
ถาดฟอยล์ 6301 P พร้อมฝาจำนวน  10 ชิ้นขอบนอก    125 x 80 mm. ขอบใน       115 x 70 mm. ความสูง               32  mm. ฐาน            108 x 63 mm. ปริมาตร              210 ml.

ถาดฟอยล์ 6302 P พร้อมฝา 10 ชิ้น

55.00 ฿
ถาดฟอยล์ 6302 P พร้อมฝาจำนวน  10 ชิ้นขอบนอก    102 x 95 mm. ขอบใน         91 x 84 mm. ความสูง               31  mm. ฐาน                     84  mm. ปริมาตร             220  ml.